Komitet Redakcyjny przedłużył termin nadsyłania tekstów do publikacji z Konferencji. Prace można nadsyłać w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r. na adres: publikacja@mz.gov.pl.
Publikacja naukowa „Jakość w ochronie zdrowia”

W ramach organizowanej Konferencji Jakość 2010: systemy zarządzania w ochronie zdrowotnej – doświadczania oraz nowe trendy ukaże się publikacja naukowa (punktowana) poświęcona tematyce jakości w ochronie zdrowia.

Prelegenci i uczestnicy Konferencji mają szansę na wydanie swojej pracy naukowej w formie publikacji. Zapraszamy również inne zainteresowane osoby do przesyłania tekstów do publikacji.

Komitet Redakcyjny przyjmuje wyłącznie teksty w wersji elektronicznej. Prace przygotowane niezgodnie z zamieszczonymi poniżej zasadami i wymogami technicznymi, nie będą przyjmowane do publikacji.

W treści pracy należy uwzględnić:
1. imię (imiona) i nazwisko autora
2. afiliacja
3. tytuł artykułu w języku polskim i angielskim
4. streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim
5. słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
6. informacja o autorze oraz kontakt z autorem
7. literatura


Wzór poprawnie przygotowanego i sformatowanego tekstu wraz ze szczegółowymi wytycznymi dla tekstów przyjmowanych do publikacji przedstawia plik „wzór” (plik doc).

Objętość pracy powinna mieścić się w przedziale od 10 do 12 standardowych stron.

Wszystkie teksty będą poddane procedurze recenzenckiej. Komitet Redakcyjny zastrzega sobie prawo adiustacji redakcyjnej. Autor ma obowiązek wprowadzenia uzasadnionych zmian oraz przeprowadzenia dokładnej ostatecznej korekty i zwrócenia jej w określonym czasie.

Komitet Redakcyjny zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania artykułów do publikacji. Nie zwracamy przesłanych materiałów.

Prace należy nadsyłać na adres: publikacja@mz.gov.pl w terminie do dnia 15 marca 2010 r. Prace otrzymane po terminie nie zostaną uwzględniane w publikacji.

Komitet Redakcyjny:
dr n. ekon. Mira Lisiecka-Biełanowicz
prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
dr n. med. Piotr Warczyński

Adres:
Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Osoba do kontaktu:
Anna Leśniewska (22 63 49 365)


2003-2007 © Portal ekonferencje.pl Activeweb Medical Solutions Openmedica Publishing