************* 19th World Day of the Sick ******* ************* 19. Światowy Dzień Chorego *************
Sprawozdanie z konferencji Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego 7. AKADEMIA DERMATOLOGII I ALERGOLOGII Słupsk-Ustka 10-13.02. 2011.

Tegoroczna, 7. Akademia Dermatologii i Alergologii (7. ADA), zorganizowana z okazji XIX Światowego Dnia Chorego zgromadziła ponad 280 lekarzy alergologów, dermatologów i pediatrów z całego kraju. Podczas konferencji przedstawiono 71 wykładów i prezentacji, a uczestnicy zgromadzili 27 punktów edukacyjnych. Patronat honorowy nad spotkaniem objęli m.inn. przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia ks. abp Zygmunt Zimowski, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Janusz Moryś, rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Paweł Górski, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego prof. Barbara Rogala, krajowy konsultant ds. alergologii prof. Jerzy Kruszewski, oraz krajowy konsultant ds. dermatologii prof. Andrzej Kaszuba.
7. Akademia Dermatologii i Alergologii poprzedzona została kursami „Choroby alergiczne skóry” dla lekarzy specjalizujących się w alergologii i „Podstawy diagnostyki i leczenia chorób alergicznych skóry” dla przyszłych dermatologów. Wszyscy uczestniczący w kursach lekarze bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny wykładów i prezentacji specjalnie przygotowanych przez tak znakomitych ekspertów i praktyków jak prof. M. Kieć-Świerczyńska z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, prof. C. Kowalewskiego z Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, doc. R. Śpiewaka kierownika Zakładu Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii UJ w Krakowie oraz dr E. Grubską-Suchanek i dr A. Wilkowską z Kliniki Dermatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Inauguracja 7.ADA. „Niewydolność krążenia żylnego jako problem interdyscyplinarny” oraz „Rzadkie, „dziwne” choroby, o których zawsze chciałeś wiedzieć, a nie miałeś czasu przeczytać…„ to tematy wykładów inauguracyjnych, które wygłosili kolejno profesor Arkadiusz Jawień kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum UMK oraz prof. Krzysztof Sworczak - kierownik Kliniki Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych GUMed. W swojej prezentacji prof. Sworczak omówił chorobę rybich oczu, argyrię, zespół Proteusza, epidermdysplasję verruciformis, zespoły: skaczących Francuzów z Maine, czerwonego człowieka, Alicji w Krainie Czarów, zespół chodzącego trupa i kilka innych rzadkich zespołów chorobowych. Zwieńczeniem tych niezmiernie ciekawych wykładów był koncert filharmoników słupskich „Sinfonia Baltica” pod dyrekcją Bohdana Jarmołowicza, zakończony owacją na stojąco i koktajlem powitalnym.
Dzień drugi 7.ADA rozpoczął się poranną rozgrzewką Nordic walking brzegiem morza [ryc.5], po którym nastąpił pokaz bardzo ciekawych przypadków klinicznych ze znakomitymi prezentacjami dotyczącymi przykładów nierozpoznawania histiocytozy z powodu niecharakterystycznych objawów wstępnych. (doc E.Adamkiewicz - Drożyńska) oraz uogólnionej skórnej mastocytozy (dr M. Lange). W bardzo interesującej sesji Co nowego w dermatologii? wystąpił Gość specjalny 7.ADA wybitny dermatolog i mikolog prof. Jan Faergemann – kierownik Kliniki Dermatologicznej Sahlgrenska Academy w Goeteborgu, który przedstawił najnowsze dane dotyczące roli powszechnie występujących grzybów Malassezia w etiologii chorób skóry a zwłaszcza atopowego zapalenia skóry (AZS) . Zastosowanie terapii przecigrzybiczej u tych pacjentów może być bardzo korzystne. Kierownik Kliniki Dermatologicznej w Witebsku prof. Włodzimierz Adaszkiewicz przedstawił wyniki diagnostyki i terapii 253 przypadków erytrodemii o różnej etiologii [ryc.6]. Najczęstszą przyczyną uogólnionych zmian skórnych, które obserwowano głównie wśród mężczyzn, była łuszczyca (51,8%). Sesję zakończyły prezentacje pracowników Kliniki Dermatologicznej GUMed. Temat diagnostyki i leczenia pierwotnych chłoniaków skóry omówiła dr M. Sokołowska –Wojdyło (GUMed). Ok. 75% tej heterogennej grupa rozrostów limfoproliferacyjnych o różnym stopniu złośliwości wywodzi się z komórek T, lub rzadziej z komórek B. W porównaniu z chłoniakami układowymi pierwotne chłoniaki skóry cechuje odmienny przebieg kliniczny i rokowanie, dlatego w ich leczenie powinni być zaangażowani zarówno lekarze dermatolodzy jak i onkolodzy, hematolodzy oraz patomorfolodzy. Kolejne dwa wykłady dotyczyły terapii pro aktywnej AZS (M.Trzeciak) oraz zastosowania leków biologicznych w leczeniu dermatoz alergicznych (A.Wilkowska). W sesji „Dermatologia we współczesnej medycynie” przedstawiono choroby sercowo-naczyniowe i metaboliczne u pacjentów z łuszczycą. (O.Komorowska - Gdańsk), zespół wędrującej larwy skórnej (R. Olszański Gdynia), wtórną amyloidozę (Z.Zdrojewski Gdańsk), nowoczesne techniki walki z oznakami starzenia. (A.Wroński - Białystok) oraz teledermatologię (P. Brzeziński - Ustka). Sesję „ Standardy w alergologii” wspólnie z prof. Iwoną Grzelewska-Rzymowską (Łódź) poprowadził konsultant krajowy ds. alergologii prof. Jerzy Kruszewski (Warszawa) . W wykładzie „Leki przeciwhistaminowe w terapii pokrzywki” prof. I.Grzelewska-Rzymowska zwróciła uwagę, że ostatnio w badaniu CUTE wykazano, że lewocetyryzyna i dezloratadyna sa skuteczne i bezpieczne. Jednak lewocetyryzyna już w pierwszym tygodniu leczenia znacząco lepiej niż dezloratadyna zmniejszała nasilenie świądu i inne kliniczne objawy choroby. Aktualne wytyczne leczenia pokrzywek przedstawił prof. R.Nowicki (Gdańsk). Wyniki metaanalizy opublikowanych badań skuteczności leków stosowanych w leczeniu chorób alergicznych i astmy w prezentacji pt „Placebo w leczeniu chorób alergicznych” omówił dr K.Radziwiłł (Warszawa) . Placebo miało najwyższy udział w efekcie leczniczym w alergicznych nieżytach nosa (57%), różniący się istotnie od tego w przypadku astmy (34%) i alergicznych chorób skóry (32%). Udział efektu placebo był też istotnie wyższy w badaniach, w których używano klinicznych (subiektywnych) wskaźników skuteczności leków (59%) w porównaniu z badaniami z użyciem wskaźników obiektywnych (29%). Sesję podsumował prof. J.Kruszewski zapowiadając przygotowywanie nowych wytycznych dotyczących leczenia chorób alergicznych. W kolejnej sesji „Wyprysk kontaktowy i choroby zawodowe skóry” zaprezentowano choroby alergiczne skóry wywołane kontaktem z roślinami (D. Chomiczewska - Łódź), alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane konserwantami obecnymi w kosmetykach (B.Kręcisz - Łódź), częstość występowania reakcji alergicznych wśród studentek kosmetologii w województwie podlaskim (M.Niczyporuk - Białystok), alergię kontaktową na składniki gumy u płetwonurków (K.Gadomski- Gdynia), diagnostykę i leczenie chorób fotoalergicznych (R. Spiewak - Kraków), najczęstsze fitofotodermatozy (W.Niczyporuk-Białystok). Zasady dobrego wykonywania testów płatkowych to wykład doc. R.Śpiewaka, w którym przedstawił podstawowe pojęcia, zasady kwalifikacji pacjentów i doboru haptenów do testów, a także techniki wykonywania testów płatkowych. Na przykładach z własnej praktyki omówił błędy popełniane podczas wykonywania i interpretacji testów płatkowych, a także sposoby ich unikania. W sesji dotyczącej zagrożeń biologicznych prof. C.Kowalewski (Warszawa) opowiedział o ważnej roli bariery naskórkowej , a dr J.Zaryczański (Opole) zaprezentował przypadek gwałtownego zaostrzenia AZS u dziecka w przebiegu zakażenia wirusem Herpes simplex. Wtórne zmiany infekcyjne paznokci przedstawił prof. R.Maleszka (Szczecin). Najbardziej rozpowszechnione są zakażenia grzybicze, które stanowią ok. 50% wszystkich schorzeń narządu paznokciowego. Pacjentki często ukrywają infekcje paznokciowe poprzez stosowanie lakierów i tipsów. Takie postępowanie zwykle sprzyja dalszemu rozwojowi infekcji i jest istotnym zagrożeniem dla innych osób. Jak przeciwdziałać zakażeniom w szpitalach wyjaśnił dr A.Samet (Gdańsk). Współczesny stan wiedzy dotyczący środków konserwujących w kosmetykach i miejscowych lekach dermatologicznych omówił doc. W.Kamysz (Gdańsk). Powszechnie stosowane konserwanty mogą wywoływać szereg działań niepożądanych, takich jak alergiczny wyprysk kontaktowy, pokrzywka i reakcje fotoalergiczne. Parabeny (estry kwasu p-hydroksybenzoesowego) – najczęściej stosowane substancje konserwujące, od kilku lat znajdują się pod wnikliwą obserwacją. Stanowią częstą przyczynę alergii kontaktowej po zastosowaniu kosmetyków i leków do użytku zewnętrznego nimi konserwowanych. Fenoksyetanol również bywa przyczyną występowania reakcji alergicznych, natomiast imidazolidynylomocznik może wywierać działanie drażniące. Temat poszukiwania efektywnych i bezpiecznych konserwantów pozostaje więc nadal aktualny. Sesję i pierwszy dzień 7.ADA zakończył wykład na temat infekcji w atopowym zapaleniem skóry (R.Nowicki ). Pacjenci z AZS wykazują zaburzenia odporności wrodzonej i nabytej, co sprawia, że są szczególnie narażeni na zakażenia bakteryjne (S.aureus), grzybicze (dermatofity, Malassezia spp., Candida spp.) i wirusowe (HSV, HPV). Wtórne infekcje stanowią integralną część obrazu klinicznego AZS. Całodniowe obrady zakończyły się kolacją rybną i wspólnym śpiewaniem szant do późnych godzin nocnych
Dzień trzeci 7.ADA rozpoczął się tradycyjnym spacerem z kijkami a następnie poranną sesją: „Alergologia oparta na faktach” prowadzoną przez prof. Barbarę Rogalę - Prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Pawła Górskiego . Kierunki profilaktyki chorób alergicznych układu oddechowego i skóry na podstawie badań przesiewowych dzieci i młodzieży (program BUPAS) zaprezentował doc. A.Szpakow (Grodno). W ramach Polsko – Ukraińsko – Białoruskiego Programu Profilaktyki Astmy u Dzieci (BUPAS) wdrożono zunifikowane, populacyjne badanie kwestionariuszowe 5028 respondentów w reprezentatywnych grupach dzieci miejskich i wiejskich w wieku 6 – 14 lat w rejonie Grodzieńskim. Diagnostykę i postępowanie w mniej typowych manifestacjach alergii na białko mleka krowiego u dzieci omówiła prof. B. Kamińska (Gdańsk). Program Alerni jest europejskim programem edukacyjnym dotyczącym alergii na białko mleka krowiego u dzieci. Obejmuje różne aspekty i postacie kliniczne alergii. Program jest skierowany do lekarzy pediatrów, dermatologów, alergologów, pielęgniarek, dietetyków. Celem programu jest edukacja w tym zakresie, która ułatwi prawidłową diagnozę i leczenie. „Astma jako choroba alergiczna-pro i contra” to tytuł wykładu wygłoszonego przez prof. B. Rogalę (Katowice). Astma oskrzelowa jest zespołem wielu fenotypów, które odróżnia różnie ciężki przebieg choroby, zróżnicowana odpowiedź na leczenie, odmienna skłonność do zaostrzeń choroby. Astma może ujawnić się w każdym wieku, jakkolwiek najczęściej zaczyna się w dzieciństwie. Etiologia tej choroby jest wieloczynnikowa. Jakkolwiek atopia jest silnym czynnikiem ryzyka rozwoju astmy, to jednak nie każda astma jest chorobą alergiczną. Są chorzy na astmę oskrzelową, którzy nie wykazują zależnej od IgE nadwrażliwości na alergeny zewnątrzpochodne mimo to, że obraz kliniczny choroby i jej przebieg jest analogiczny do astmy alergicznej. Fenotypy astmy przedstawił prof. A.Fall (Warszawa-Wrocław). Różnorodność astmy i mechanizmów leżących u jej podłoża sugeruje istnienie odrębnych fenotypów, ich identyfikacja doprowadzi do bardziej zindywidualizowanych, bardziej skutecznych, terapii. Najistotniejsze kryteria fenotypowania obecnie: etiologia, wiek początku choroby, rodzaj zapalenia i przebieg kliniczny. Czy ujemny wynik testu prowokacyjnego z metacholiną wyklucza diagnozę astmy? - zastanawiał się prof. Z. Siergiejko (Białystok) .Autor niejednokrotnie obserwował ujemne wyniki testu prowokacyjnego z metacholiną u pacjentów z rozpoznaną astmą i leczonych farmakologicznie z powodu tej choroby. Czy więc może być astma bez nadreaktywności oskrzeli, czy też zbyt często stawiana jest błędna diagnoza. Prof. Siergiejko omówił liczne przykłady dotyczące negatywizacji wyniku testu z metacholiną po długim leczeniu przeciwzapalnym, astmy z faktycznie ujemnymi wynikami testu prowokacyjnego oraz ujemne wyniki testu prowokacyjnego na skutek błędów proceduralnych, nieprawidłowo postawionej diagnozy. Swoje uwagi do wytycznych leczenia astmy przedstawił prof. P.Górski (Łódź) . GINA 2010 rozwija program postępowania u chorych na astmę oparty o cel, jakim jest uzyskanie kontroli astmy. Wbrew doniesieniom sprzed 4-5 lat cel ten udaje się uzyskać u większości chorych. Zasadniczym sposobem uzyskania kontroli pozostaje farmakoterapia za pomocą wziewnych kortykosteroidów. Wszystkie pozostałe metody postępowania muszą uwzględniać zasadę: uzyskaj, co możesz za pomocą wziewnych kortykosteroidów. LABA pozostaje głównym elementem wspomagania podstawowej terapii, ale wyłącznie w toku postępowania przewlekłego. Lekami z wyboru do przerywania ostrego napadu są krótko działający beta agoniści. Dyskusji wymaga ustalenie dawki wziewnych kortykosteroidów oraz sposób postępowania po uzyskaniu kontroli. Zmiany w układzie krążenia u chorych z sarkoidozą omówiła prof. M.Dudziak (Gdańsk). Sarkoidoza serca jest chorobą układową polegającą na tworzeniu nieserowaciejących ziarniniaków, o podłożu zapalnym, obejmującą również mięsień sercowy. Objawami są bloki układu przewodzącego serca, tachykardia oraz cechy niewydolności krążenia. W większości przebieg kliniczny jest bezobjawowy. Z drugiej strony główną przyczyną zgonu jest nagła śmierć sercowa. Jedynym pewnym potwierdzeniem diagnozy jest biopsja myokardialna. Neurohormonalną regulację w komórkach skóry przedstawił doc. M.Żmijewski (Gdańsk). Przypomniał, że skóra jest nie tylko barierą zabezpieczającą organy wewnętrzne przed szkodliwym wpływem środowiska, lecz również miejscem wymiany bodźców oraz syntezy wielu aktywnych substancji w tym neuropeptydów, hormonów i cytokin. Lokalna ekspresja tych związków zapewnia szybką oraz miejscową reakcję na bodźce stresowe, takie jak infekcja, uszkodzenie mechaniczne, czy też promieniowanie UV. Skóra aktywnie produkuje CRF, ACTH, MSH, TSH, melatoninę oraz kortykoidy. Melanocyty pełnią nadrzędną funkcję w naskórku regulując aktywność keratynocytów, natomiast mastocyty (komórki tuczne) uczestniczą w dwukierunkowym przekazywaniu bodźców pomiędzy komórkami skóry, a układem nerwowym i dokrewnym. Wrażliwość komórek skóry oraz lokalna produkcja neuropeptydów, hormonów czy cytokin odgrywa istotną rolę w patogenezie wielu chorób skóry i jej przydatków, takich jak: trądzik, łuszczyca czy łysienie. Z drugiej strony szereg substancji aktywnych, naturalnie wytwarzanych przez komórki skóry powinno znaleźć i znajduje zastosowanie w leczeniu różnych dermatoz, w tym nowotworów. Rolę swoistego IgE w ocenie aktywności pemfigoidu zaprezentowała doc. K.Woźniak (Warszawa). Na podstawie własnych badań 73 pacjentów z pemfigoidem Autorka wykazała, że rozległość zmian skórnych w pemfigoidzie najlepiej odzwierciedla indeks anty-NC16a IgG; wszystkie badane parametry (indeks anty-NC16a IgE, indeks anty-NC16a IgG oraz poziom całkowitego IgE w surowicy) ulegały istotnemu zmniejszeniu lub negatywizacji w okresie remisji pemfigoidu; w okresie remisji największy stopień negatywizacji dotyczył indeksu anty-NC16a IgE, co oznacza, że ten parametr może być najlepszym markerem aktywności pemfigoidu. W sesji „Alergologia praktyczna” wystąpił prof. R. Pawliczak (Łódź) , który przybliżył uczestnikom 7.ADA blaski i cienie diagnostyki i leczenia pokrzywek. Jak podkreślił pokrzywki sprawiają wiele kłopotów lekarzom różnych specjalności. Autor przedstawił typowe problemy diagnostyczne i terapeutyczne i odniósł się krytycznie do aktualnych zaleceń w tym zakresie. Na pytanie dlaczego tak trudno leczyć AZS? odpowiadał prof. R.Nowicki (Gdańsk). Pomimo wielu stanowisk i wytycznych dotyczących leczenia AZS, choroba ta nadal stanowi poważne wyzwanie zarówno dla pediatrów, alergologów jak i dermatologów. W pogoni za najlepszymi testami, które pozwolą wyeliminować przyczynę zmian skórnych i nowymi metodami leczenia rodzice dzieci atopowych godzinami wertują strony internetowe a potem "dobrze wyedukowani" stawiają się w gabinecie lekarskim aby sprawdzić swojego specjalistę. Lekarz powinien być do takiego "egzaminu" przygotowany gdyż dobry kontakt i współpraca z rodzicami są podstawą skutecznego leczenia AZS. „Forum ADA” rozpoczął prof. B. Panaszek (Wrocław) wykładem „Zespół astma-prurigo”. Wyprysk atopowy, który rozwija się w okresie niemowlęcym, o ciężkim przebiegu jest udowodnionym czynnikiem ryzyka rozwoju astmy oskrzelowej. Zespołowi astma-prurigo często towarzyszą inne choroby alergiczne, w szczególności alergiczny nieżyt nosa u osób dorosłych. W wielu przypadkach stwierdza się wysokie stężenie IgE związane z kolonizacją skóry przez szczepy S. aureus wytwarzające enterotoksyny SEA, SEB, SEC. Toksyny te mogą penetrować skórę, jako superantygeny, pobudzające produkcję specyficznych przeciwciał IgE. W części przypadków z wysokim IgE zespół astma-prurigo wymaga różnicowania z zespołem hiper-IgE. Pomocne w takich przypadkach są badania subpopulacji limfocytów, stosunek liczbowy CD4/CD8 oraz funkcji neutrofilów. Stan antyoksydacyjny pacjentów z atopowym zapaleniem skóry omówił prof. A. Lukyanov (Mińsk). Na podstawie badań badań procesów utleniania wolnych rodników i stanu enzymatycznego systemu antyoksydacyjnego krwi u pacjentów z AZS i oceny wpływu na przebieg choroby kompleksów przeciwutleniaczy, zawierających selen prof. Lukyanov wykazał przydatność leków zawierających przeciwutleniacze z selenem w leczeniu AZS. Kolejna prezentacja dotyczyła zastosowania zabiegów fizjoterapeutycznych w AZS. Dr Justyna Kursa-Orłowska (Poznań) podkreśliła, że zabiegi z zakresu fototerapii, balneoterapii i klimatoterapii mają istotne zastosowanie w AZS. Jednak zbyt mała ilość pacjentów chorujących na to schorzenie, korzysta z metod fizjoterapeutycznych. Trądzik różowaty to temat prezentacji prof. C.Kowalewskiego (Warszawa). Ta zapalna, przewlekła choroba dotyczy 10% ludności w wieku 35-55 lat. Zmiany pojawiają się charakterystycznie w centralnej części twarzy i w początkowym okresie mają charakter rumieni i teleangiektazji, potem grudkowo-krostkowy, a w zaawansowanym stadium, przerosły. Patogeneza choroby przez długie lata pozostawała niejasna. Badania ostatnich dwóch lat wykazały sprawczą rolę nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej na rozmaite bodźce zewnętrzne, związaną z zaburzeniem funkcji receptorów Toll-like 2 na makrofagach, monocytach i keratynocytach, prowadzącą do niekontrolowanej produkcji peptydu przeciwbakteryjnego – katelicidyny. Peptyd ten wykazuje silne działanie naczyniowo-rozkurczowe, a także chemotaktyczne dla komórek zapalnych. Produkcja katelicydyny w komórkach naskórka jest stymulowana witaminą D3 syntetyzowaną w skórze pod wpływem naświetlania UVR, co wyjaśnia dlaczego promieniowanie słoneczne jest najważniejszym czynnikiem zaostrzającym trądzik. Współczesną genetykę sądowa w sposób niezwykle przystępny omówił konsultant wielu niewyjaśnionych zagadek kryminalnych prof. R. Pawłowski (Gdańsk). Genetyka sądowa zajmuje się określaniem pokrewieństwa pomiędzy osobami (najczęściej jest to ustalanie ojcostwa, czy identyfikacja NN osób) oraz identyfikacją genetyczną śladów biologicznych pozostawianych na miejscach przestępstwa. W tym roku mija dokładnie 25 lat od momentu kiedy po raz pierwszy do celów identyfikacyjnych wykorzystano ludzki DNA oraz technikę namnażania DNA za pomocą reakcji PCR. „ Nowoczesna terapia” to tytuł sesji prowadzonej przez wybitnych przedstawicieli Wydziału Farmacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . prof. Małgorzatę Sznitowską – prorektora ds. Nauki i prof. Romana Kaliszana rektora GUMed poprzedniej kadencji. Różnice we wchłanianiu leku do skóry z rożnych postaci farmaceutycznych przedstawiła prof. M.Sznitowska (Gdańsk) Do podania na skórę przeznaczone są leki w postaci płynnej (roztwory, emulsje, zawiesiny, aerozole, lakiery), stałej (plastry, proszki) i półstałej. Ze względu na rodzaj podłoża wyróżnia się wśród półstałych preparatów dermatologicznych: maści lipofilowe, maści absorpcyjne, kremy hydrofilowe i lipofilowe, hydrożele. Od rodzaju podłoża zależy skuteczność preparatów, lecz nie zawsze jest łatwo dokonać jego wyboru, tak by działanie leku było najlepsze: znaczenie ma stan skóry, miejsce i sposób aplikacji, głębokość, na której ma działać substancja czynna, właściwości chemiczne substancji czynnej i zdolność jej przenikania przez warstwę rogową skóry. Zastosowanie witaminy D i jej pochodnych w dermatologii omówił doc. M.Żmijewski (Gdańsk). Skóra ludzka jest naturalnym źródłem witaminy D, która powstaje w reakcji fotochemicznej pod wpływem promieniowania UV. Oprócz klasycznej roli w regulacji gospodarką wapniem, witamina D wpływa również na wzrost i różnicowanie się wielu typów komórek, również skóry. Wykazano, że niedobór witaminy D jest związany ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na szereg schorzeń cywilizacyjnych, w tym nowotworów. Aktywna forma witaminy D – kalcytriol posiada bardzo dobre właściwości przeciwnowotworowe. Prof. L. Barabanow (Mińsk) w swoim wykładzie Nowoczesne trendy leczenia łuszczycy przedstawił własne doświadczenia związane ze stosowaniem infliksimabu. Na Białorusi 1-3% populacji (do 250 tys.) cierpi z powodu łuszczycy. Rocznie w białoruskich szpitalach dermatologicznych hospitalizuje się ok. 15-18 tysięcy pacjentów z łuszczycą. Zespół nadwrażliwości indukowanej lekami (DIHS) przybliżył prof. B.Panaszek (Wrocław). Zespół ten określony jest przez triadę objawów: gorączkę, wysypkę i zajęcie narządów wewnętrznych, najczęściej wątroby, mięśnia sercowego, nerek lub płuc, które mogą wystąpić w okresie od 1 do 8 tygodni po ekspozycji na lek. Wzrost ciepłoty ciała jest zazwyczaj pierwszym pojawiającym się objawem, do którego dołączają rumieniowe wykwity skórne, jednak nasilenie zmian skórnych nie koreluje ze stopniem zajęcia narządów wewnętrznych. Uważa się, że leki przeciwdrgawkowe (szczególnie karbamazepina), antybiotyki, allopurinol są jednymi z najczęstszych czynników przyczynowych DIHS. Metabolomika – nowe horyzonty dla diagnostyki i farmakoterapii to tytuł wykładu prof. R.Kaliszana (Gdańsk). W celu lepszego zrozumienia procesów chorobowych coraz powszechniej wykorzystuje się podejścia badawcze wywodzące się biologii systemowej (biomiki), tak zwane „omiki” szczegółowe, jak genomika, transkryptomika czy proteomika. W ostatnich latach szczególnie dynamicznie rozwijają się bioinformatyczne techniki określane mianem metabolomiki czy metabonomiki. Opisują one procesy metaboliczne na poziomie pojedynczej komórki czy typu komórek oraz badają systematycznie profile biochemiczne w całym organizmie. W sesji Jakość życia i relacje terapeutyczne wystąpił doc. D. Chworyk (Grodno), który omówił jakość życia u pacjentek z łuszczycą i chlamydiozą układu moczowo-płciowego. Połączenie łuszczycy i chlamidiozy układu moczowo-płciowego jest bardzo istotnym problem klinicznym. Zmiany w układzie odpornościowym wskazują na kilka wspólnych mechanizmów patogenetycznych tych chorób. Badaniami objęto 88 pacjentek w wieku od 18 do 62 lat z różnymi postaciami klinicznymi łuszczycy. U pacjentek z chlamidiozą układu moczowo-płciowego obserwowano cięższy przebieg łuszczycy i znaczne obniżenie jakości życia. Jakość życia pacjentów z przewlekłymi chorobami skóry przedstawił prof. R.Nowicki (Gdańsk) a mgr W.Rusiecka (Suwałki) opowiedziała o relacji terapeutycznej lekarz – pacjent w przewlekłych chorobach skóry. Relacja terapeutyczna jest spotkaniem dwóch osób pozostających ze sobą w interakcji często nacechowanej emocjonalnie. Osoby te pełnią określone role społeczne. Pacjent zgłaszając się do lekarza przybiera postawę chorego i oczekuje wysokiego poziomu kompetencji oraz poświęcenia w służbie cierpiącym. W związku z tym lekarz uzyskuje znaczną władzę i wysoki status społeczny. Sesję zakończyło spotkanie z psychologiem klinicznym, prof. M. Majkowicz (Gdańsk), który wyjaśnił Jak radzić sobie ze stresem?
Czwarty i ostatni dzień 7.ADA zakończyła sesja „Wiara i medycyna”, która odbyła się w pięknym usteckim ratuszu miejskim. Na trudne pytanie „Czy wiara czyni cuda w chirurgii? odpowiadał prof. A.Jawień (Bydgoszcz), Modlitwa o uzdrowienie to tytuł wykładu ks. R.Kwiatkowskiego (Bydgoszcz) . Istnieje wiele rodzajów modlitwy, którym przypisuje się moc uzdrawiającą - modlitwa liturgiczna, rozmaite nabożeństwa, czy też modlitwa prywatna, która może przybierać rozmaite formy. O ile łatwiej przychodzi nam zaakceptować wpływ modlitwy na zdrowie psychiczne, czy też prostu na dobre samopoczucie, o tyle trudniej zgodzić się, że modlitwa wpływa również na nasze zdrowie fizyczne i może prowadzić do jego poprawy. Autor podkreślił, że wiara - modlitwa i medycyna nie muszą się wzajemnie wykluczać, lecz modlitwa może być dopełnieniem biomedycznych sposobów leczenia, zaś dziedziny te, wzajemnie się uzupełniając, mogą podążać w tym samym kierunku dla szeroko pojętego dobra pacjenta. Ból w nauczaniu mędrca przedstawił ks. prof. J. Turkiel (Ustka). Syrach, żydowski mędrzec żyjący w zhellenizowanym świecie opisuje czym jest "ból". Jaka z niego korzyść, jakie zagrożenia niesie ze sobą. Jak człowiek objawia się przez "ból". Jak "ból" objawia się przez człowieka. Na temat szkoły opieki duszpasterskiej opowiedział ks. dr P. Krakowiak (Gdańsk). Od 1989 roku w Polsce, na mocy regulacji prawnych opieka duszpasterska jest obecna w ochronie zdrowia i pomocy społecznej, ale nie ma dotychczas jednolitego systemu szkolenia duszpasterzy dla służby zdrowia i pomocy społecznej. Nowa inicjatywa studiów podyplomowych dla kapelanów i zespołów duszpasterskich w służbie zdrowia i opiece społecznej otwiera się nie tylko dla duchownych, ale także dla sióstr zakonnych i odpowiednio wykształconych osób świeckich, nawiązując tym samym do praktyk opieki duszpasterskiej na Zachodzie .Medycynę w sztuce sakralnej zaprezentował ks. R. Kwiatkowski (Bydgoszcz). Artyści, jako przenikliwi obserwatorzy świata wiernie oddają otaczającą ich rzeczywistość z całym jej pięknem, a nierzadko ludzką ułomnością i brzydotą, nie pomijając przy tym różnych chorobowych objawów widocznych gołym okiem. Anatomia stała się dla artystów polem do mistrzowskich popisów, ale także przedmiotem wnikliwej analizy i studium. Interesująca dyskusja z udziałem lekarzy, kapelanów, psychologów klinicznych i audytorium zakończyła czterodniowe obrady 7. ADA.
Chciałbym podziękować wykładowcom, patronom honorowym i medialnym, przedstawicielom firm farmaceutycznych i Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej konferencji.
Zapraszam do udziału w 8. Akademii Dermatologii i Alergologii organizowanej z okazji XX. Światowego Dnia Chorego w dniach od 10 do 12. lutego 2012!

Przewodniczący Sekcji Dermatologicznej PTA
prof. dr hab.n.med. Roman Nowicki


2003-2007 © Portal ekonferencje.pl Activeweb Medical Solutions Openmedica Publishing